Landelijk Register Kinderopvang (LRK)

Als iemand een kinderdagverblijf, gastouderbureau of een gastouderopvang wil beginnen is een inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) verplicht.

Veiligheid waarborgen

Op deze manier probeert de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) in kaart te brengen door wie en waar de kinderen worden opgevangen. Op deze manier wordt de veiligheid gewaarborgd. De GGD voert jaarlijks strenge controles uit op basis van deze informatie. Deze buitenschoolse opvang is één van de manieren die ouders kunnen kiezen als kinderopvang.

Registreren bij LRK

De kinderopvang heeft een positieve beschikking van de gemeente nodig. Hiermee keurt de gemeente de kinderopvang goed. Het inschrijven bij het LRK bestaat uit twee delen. Het eerste deel is om te kijken of het kinderdagverblijf of het gastouderbureau al het papierwerk op orde heeft. Hier zitten een aantal wettelijke kwaliteitseisen aan vast. Zo wordt er door de inspectie gekeken of:

 • De gastouders, kinderleidsters en bezoekers gekoppeld zijn aan de organisatie in het personenregister kinderopvang;
 • Iedereen die er werkt ouder is dan achttien jaar;
 • Elke gastouder geregistreerd staat bij een gastouderbureau;
 • Geen van de gastouders uit het ouderschap ontheven is of onder toezicht staat;
 • Elke gastouder een geldig diploma heeft;
 • Elke gastouder in het bezit is van een kinder EHBO-certificaat;
 • De opvang op het woonadres van de gastouder of de ouders plaatsvindt;
 • De gastouder niet inwoont bij de ouders of andersom.

LRK Toetsing kwaliteit opvang op locatie

Zodra dit onderdeel in orde is bevonden, kan het volgende onderdeel van start gaan. Dat onderdeel is een toetsing van de kwaliteit van de opvang op locatie. Ook hier controleert de inspectie van de GGD de bovenstaande onderdelen. Daarbij is het ook van belang dat de gastouder:

 • Nederlands spreekt;
 • Telefonisch bereikbaar is;
 • Niet rookt in de woning;
 • Genoeg rookmelders heeft;
 • Genoeg slaapplekken heeft;
 • Een achterwacht heeft.

Inspectie LRK

Op basis van deze enkele andere onderdelen maakt de GGD een inspectierapport waarna de gemeente de opvang opneemt of verwijdert uit het LRK. Deze controles worden jaarlijks uitgevoerd en ze worden niet vooraf aangekondigd. Op deze manier proberen gemeenten te voorkomen dat het gastouderbureau en de buitenschoolse opvang zich voorbereid op de controle en het register een representatief beeld geeft van de werkelijke gang van zaken.

Aparte LRK registratie per locatie

Wanneer door het kinderopvangbureau op verschillende locaties kinderen opgevangen willen worden, moet elke vestiging een nieuwe registratie bij de gemeente aanvragen.

LRK en kinderopvangtoeslag

Elke gast- en kinderopvang heeft een eigen uniek registratienummer. Dit nummer is van belang voor ouders, omdat ze hiermee kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen. Het LRK-nummer van elke opvang is vaak te vinden op de website van de opvang.

Uniek registratienummer kinderopvang vinden (voor ouders)

Mocht je het unieke registratienummer van je kinderopvang niet op de website van de opvang kunnen vinden, dan kan je het nummer opzoeken in het LRK zelf. Hier kun je het adres van de opvang invullen, om te zien wat er uit de controles van de GGD gekomen is wat het LRK-nummer is. Volgens de Wet Kinderopvang zijn ouders, werkgevers en de overheid verantwoordelijk voor de kosten van de kinderopvang.

Gratis aanmelden