versie: 2018

Download

Algemene voorwaarden


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Adivare BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 04086158 en tevens handelend onder de naam Oppasland.nl, optreedt als aanbieder of Leverancier van diensten aan Afnemer van welke aard dan ook, hierna “Leverancier”.

1. Algemeen

 1. In deze algemene voorwaarden wordt onder “Gebruiker” de afnemer van de Dienst verstaan.
 2. Onder “Dienst” wordt verstaan: alle door Leverancier geleverde diensten, waaronder mede wordt verstaan de terbeschikkingstelling van online media, zoals het elektronische prikbord OPPASLAND.NL (hierna: de “Website”), waarop de Gebruiker zich als oppas of gastouder kan aanbieden dan wel een oppas of gastouder kan zoeken; de terbeschikkingstelling van de databank van Leverancier; het met enige regelmaat versturen van nieuwsbrieven, al dan niet in gedrukte vorm; en het verstrekken van nieuws, tips, adviezen en overige informatie. De Dienst omvat nadrukkelijk niet het bemiddelen tussen Gebruikers.
 3. Partijen kunnen slechts schriftelijk afwijken van deze algemene voorwaarden.
 4. Als enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt of vernietigd wordt, dan gelden de overige bepalingen onverkort. Partijen zullen in dat geval in overleg treden en nieuwe bepalingen overeenkomen om de nietige of vernietigde bepalingen te vervangen.
 5. Leverancier behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Het voortgezet gebruik nadat de algemene voorwaarden zijn gewijzigd of zijn aangevuld, wordt gezien als acceptatie van de nieuwe algemene voorwaarden.

2. Dienst en abonnement

 1. Gebruiker heeft bij aanmelding de keuze uit twee varianten van de Dienst die door Leverancier worden aangeboden, de oppas/gastouder variant of de ouder variant.
 2. De Gebruiker ontvangt na inschrijving een e-mail met een bevestiging van inschrijving.
 3. De Gebruiker kan te allen tijde schriftelijk, of via zijn account de overeenkomst opzeggen.
 4. Leverancier behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een aanmelding te weigeren.

3. Advertenties

 1. Indien Gebruiker een advertentie plaatst op de Website, draagt hij zorg voor de juistheid en de volledigheid van de inhoud van de door hem geplaatste advertentie. Gebruiker garandeert dat hetgeen omschreven in de advertentie overeenkomt met de werkelijkheid.
 2. De advertentie bevat in ieder geval: woonplaats van de oppas of ouder, een foto, een omschrijving van de oppas/gastouder of ouders, en contactinformatie.
 3. Door het plaatsen van een advertentie geeft Gebruiker Leverancier toestemming om de gegevens op de Website te plaatsen.
 4. Leverancier behoudt zich het recht voor om de inhoud van de advertentie te wijzigen, te weigeren of te verwijderen, zonder dat zulks enig recht op schadevergoeding voor de wederpartij in het leven roept. Leverancier zal een advertentie wijzigen wanneer de inhoud van de advertentie strijdig is met bepalingen van deze algemene voorwaarden of wanneer de advertentie te lang is. Leverancier kan de advertentie weigeren of verwijderen indien de advertentie onjuist en/of onvolledig is, strijdig is met deze algemene voorwaarden, strijdig is met de Nederlandse wet- en regelgeving, inbreuk maakt op rechten van derden of wanneer de advertentie niet binnen 24 uur na aanvraag bevestigd kan worden.
 5. Op de Website van Leverancier bevinden zich zowel advertenties van Gebruikers als advertenties afkomstig van websites van derden. Leverancier streeft ernaar om iedere nacht rond 04.00 uur de Website te verversen met advertenties afkomstig van websites van derden en de Website daarmee te voorzien van nieuwe oppassers of gastouders.
 6. Gebruikers garanderen dat zij toestemming hebben van de houder(s) van de rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de teksten, afbeeldingen, video’s, audio en ander materiaal die zij op de Website plaatsen. Gebruikers vrijwaren Leverancier op voorhand volledig voor alle mogelijke claims van derden die op enige wijze voortvloeien uit of verband houden met de geplaatste informatie en de rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot die informatie. Leverancier hanteert een Notice-and-Take-down-procedure.
 7. Gebruikers geven door middel van het plaatsen van advertenties uitdrukkelijk toestemming aan Leverancier om de advertenties ook op andere platforms en websites te plaatsen. Hiervoor is Leverancier geen vergoeding verschuldigd.

4. Wachtwoord

 1. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van de inloggegevens, daaronder uitdrukkelijk begrepen het wachtwoord.
 2. Het account is strikt persoonlijk en Gebruiker zal anderen geen toegang verlenen tot de Dienst door middel van het account. Indien derden het account hebben gebruikt, dient Gebruiker Leverancier daarvan onverwijld op de hoogte stellen. Tot die tijd is Gebruiker zelf aansprakelijk voor alle schade die mogelijkerwijs voortvloeit uit het ongeoorloofde gebruik door derden, een en ander behoudens door Gebruiker te bewijzen overmacht.

5. Aansprakelijkheid

 1. Onverminderd de overige in deze algemene voorwaarden opgenomen uitsluitingen van aansprakelijkheid, is de aansprakelijkheid van Leverancier voor directe schade geleden door Gebruiker als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Leverancier van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen ieder onrechtmatig handelen van Leveranciers, haar werknemers of door haar ingeschakelde derden, per gebeurtenis dan wel een reeks samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan de vergoedingen die de verzekeraar van Leverancier bereid is uit te keren. In geen geval echter zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 500 euro (exclusief BTW en andere van overheidswege opgelegde heffingen).
 2. Buiten de in het vorige lid genoemde gevallen rust op Leverancier geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Met name rust op Leverancier geen aansprakelijkheid voor andere schade dan vermogensschade en voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie. Deze aansprakelijkheidsuitsluiting en het in het vorige lid genoemde maximumbedrag komen te vervallen indien en voor zover de veroorzaakte schade het gevolg is van opzet of grove schuld van leidinggevend personeel van Leverancier.
 3. Alle in deze algemene voorwaarden opgenomen uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Leverancier zich bedient bij de uitvoering van de overeenkomst en komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Leverancier.

6. Klachten

 1. Een Gebruiker die een klacht heeft met betrekking tot de Dienst, dient deze klacht bij Leverancier kenbaar te maken. In dit kader geldt een Notice-and-Take-Down-procedure.
 2. Leverancier zal binnen 14 dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht reageren. Indien de klacht gegrond is, zal Leverancier al het mogelijke in werking stellen om de situatie ten genoegen van de klager te herstellen.

7. Privacy

 1. Leverancier beschermt persoonsgegevens volgens de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving, en gebruikt de gegevens enkel in het kader van de Dienst.
 2. Leverancier kan gegevens van het gebruik van de Dienst (logins, activiteit, etc.) anoniem en statistisch verwerken om haar Dienst te verbeteren en om onderzoek te doen.
 3. Leverancier zal ook medewerking verlenen aan verstrekking van persoonsgegevens aan derden wanneer dit noodzakelijk is om een wettelijke verplichting of een gerechtelijke uitspraak na te komen.
 4. Leverancier is gerechtigd de persoonsgegevens aan derden te verstrekken, indien de Gebruiker voorafgaand zijn toestemming heeft verleend. Het verlenen van toestemming geschiedt door middel van het aanvinken van een daartoe bestemde checkbox.

8. Beveiliging

 1. Leverancier verklaart zich in te spannen om al wat in haar macht ligt in het werk te stellen ten einde haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen vormen van onrechtmatig gebruik. Hierbij wordt onder andere rekening gehouden met de actuele stand van zaken in de techniek en de eisen van goed vakmanschap die daarmee samenhangen. Leverancier zal alle passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de veiligheid van de Website te waarborgen.

9. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Informatie en mededelingen op de website van Leverancier zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. In geval van enige inconsistentie tussen de Website en de overeenkomst, prevaleert de overeenkomst.
 3. De logfiles en andere (elektronische) administratie van Leverancier vormen volledig bewijs van stellingen van Leverancier, en de door Leverancier ontvangen of opgeslagen versie van enige (elektronische) communicatie geldt als authentiek, behoudens door Gebruiker te leveren tegenbewijs.
 4. Partijen stellen elkaar onverwijld op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, woon- of vestigingsplaats, e-mailadres, telefoonnummer en bank- of gironummer.
Gratis aanmelden